Bevara i genbank

Bevarande

I genbanken bevaras = sparas/skyddas rasens mest ursprungliga och oförändrade del. Med en levande genbank åsyftas att den består av enskilda besättningar med levande djur. Eventuellt djupfryst genmaterial ses som komplement.

Lantrasdjuren i genbanken bevaras med stor variation, utan tillåten inkorsning. Inga ensidiga avelsmål i förädlingssyfte för speciella produktionsegenskaper eller standardiserat utseende får förekomma inom bevarandearbetet. Krav ställs vid avelsurval på inre egenskaper som klimatisk härdighet, motståndskraft mot sjukdomar, föräldraegenskaper, lynne och rimlig produktivitet.

Det krävs inte några stora förkunskaper eller att man bor i någon särskild del av landet för att vara med i genbanken. Vad som krävs är att man skriver under på att man ska hålla sina djur fria från inkorsning och att man förstått vikten av att behålla dem oförädlade.

Man behöver inte ha många djur för att vara med, det viktiga är att man håller djur av båda könen för att få en så jämn fördelning mellan antalet bockar och getter i genbankerna. På så sätt blir den effektiva populationen större och vi får fler genetiska kombinationer. Många små grupper blir därför som regel effektivare än några få stora besättningar med många hondjur.

För att du skall kunna ansluta din besättning till rasens genbank krävs att du är medlem i Föreningen Allmogegeten, att djuren är rastypiska och att djurens härstamning är känd. Endast ägare till anslutna genbanksbesättningar har rätt att beställa genbanksintyg – begär därför alltid genbanksintyg när du köper eller byter allmogegetter! Sedan kan ett genbankskontrakt upprättas mellan dig och föreningen.

Genbankssystemet

Genbankssystemet är uppbyggt kring dessa tre viktiga dokument:

Genbanksintyget (som man får med när man köper djuren). Det är det härstamningsintyg eller ”stamtavla” som endast får utfärdas för djur som är födda i genbanksbesättningar. Man kan säga att det är köparens nyckel till att komma med i genbanken.

Genbankskontraktet (som man får från föreningens genbanksansvariga), där man går med på att följa gällande regler och avelsprogram. Sedan måste föreningen godkänna ansökan. Efter godkännandet är besättningen ansluten till rasens genbank, och då har ägaren rätt att i sin tur beställa genbanksintyg till nya köpare.

Årsrapporten (som djurägarna skickar in till föreningen en gång om året). För att kunna följa upp hur lantraserna bevaras, inte bara till antalet, lämnar ägarna till genbanksbesättningarna varje år en rapport över t ex födda och döda djur, ev. sjukdomar osv. Dessa uppgifter ligger till grund för vidare rapportering till Jordbruksverket och FAO, samt för den statistik föreningen varje år sammanställer.

Mer information

Om du kontaktar föreningen kan du få mer information om hur genbankssystemet fungerar. Genbanksansvarig för respektive ras kan hjälpa dig med avelsrådgivning, ge tips om var du kan köpa/byta genbanksdjur samt hjälpa dig med genbanksanslutning av din besättning.